Urząd Skarbowy w Złotoryi wita!
us_logo (59K)
Pytania PCC i SD - Podatki Majątkowe - Kupno Sprzedaż - Darowizny

2014


Pytanie Nr 27
Zakupiłem samochód osobowy na umowę kupna sprzedaży jako współwłasność z osobą niepełnosprawną, czy taka transakcja korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych?
Odpowiedź (09.09.2014 )
Ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają tylko osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, samochody osobowe, zaliczane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu
Możliwość skorzystania z tego zwolnienia istnieje jedynie wtedy, gdy nabywcą jest osoba niepełnosprawna, spełniająca powyższe warunki. W przypadku, gdy nabycie następuje na współwłasność, zaś jednym z podmiotów nabywających jest osoba niepełnosprawna, czynność podlega podatkowi, zaś zobowiązanym do zapłaty podatku w pełnej wysokości jest podmiot nabywający samochód osobowy na współwłasność, który nie korzysta ze zwolnienia.
Podstawa prawna:
art. 4 pkt. 1, art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.2010 r. Nr 101 z późn. zm.).

Pytanie Nr 26
Zakupiłem na licytacji komorniczej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy muszę zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych?
Odpowiedź ( 4.09.2014)
TAK.Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Użyte w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pojęcie rzeczy należy interpretować ściśle, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż rzeczami są tylko przedmioty materialne.
W niniejszej sprawie przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe, które nie mieści się w definicji pojęcia rzeczy, zatem będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki procentowej, która przy nabyciu własnościowego spółdzielczego prawa wynosi 2% wartości rynkowej prawa majątkowego.
Podstawa prawna:
art. 2 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 z późn. zm.).

ARCHIWUM 2012


Pytanie Nr 25
W 2006 r. pożyczyłem od znajomego kwotę 50.000 zł. Faktu zawarcia umowy pożyczki nie zgłosiłem do opodatkowania. Czy teraz, po upływie ponad 5 lat od dnia zawarcia transakcji, czynność taka podlega opodatkowaniu? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy zapłacić podatek?
Odpowiedź (02.02.2012):
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m. in. umowy pożyczki pieniędzy . Obowiązek podatkowy powstaje z chwila dokonania czynności cywilnoprawnej (zwarcia umowy pożyczki). W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy zapłacić podatek i złożyć deklarację podatkową. Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności, a którakolwiek ze stron powołuje się przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej na okoliczność jej dokonania - obowiązek podatkowy powstaje na nowo, z chwilą powołania się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej. Skutki w postaci ponownego powstania obowiązku podatkowego następują, jeżeli zostaną spełnione warunki podmiotowe. Mianowicie, na fakt dokonania podlegającej opodatkowaniu czynności, która nie została ujawniona, może powołać się tylko podmiot który był stroną tej czynności. Wówczas to względem niego powstanie obowiązek podatkowy. Tylko on, a nie druga strona czynności, będzie odpowiedzialny za zapłatę całego należnego podatku. Powołanie się na fakt dokonania czynności może nastąpić zarówno poprzez zgłoszenie tego faktu w siedzibie organu podatkowego, jak i w toku postępowania kontrolnego czy tez postępowania podatkowego.

W przedmiotowej sprawie zawarcia umowy pożyczki w 2006 r., obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu, jeżeli jednak którakolwiek ze stron czynności zgłosi fakt jej zawarcia w siedzibie organu podatkowego, należy wówczas zapłacić podatek w wysokości 900 zł, tj. 2% kwoty pożyczki, przy uwzględnieniu kwoty zwolnionej od jednego podmiotu wynoszącej 5.000 zł (50.000 zł - 5.000 zł = 45.000 zł x 2% = 900 zł ). Odmienna, wyższa stawka podatku, będzie miała zastosowania w przypadku gdy strona czynności powoła się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na fakt zawarcia umowy pożyczki pieniężnej (np. w celu udokumentowania posiadanych dochodów), wówczas zastosowanie znajdzie stawka sankcyjna wynosząca 20% od kwoty pożyczki, przy uwzględnieniu kwoty zwolnionej od jednego podmiotu - kwota podatku wyniesie 9.000 zł (50.000 zł - 5.000 zł x 20% = 9.000 zł).

Należy tutaj podkreślić, że począwszy od 2012 r., każda umowa pożyczki nie zgłoszona w ustawowym terminie do opodatkowania, na którą następnie powołuje się podatnik przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej w trakcie prowadzonych przez te organy czynności, będzie opodatkowana stawką sankcyjną 20% .
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 3 ust 1 pkt 1 i 4, , art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

ARCHIWUM 2011


Pytanie Nr 24
Nabyłem w spadku po ojcu udział do 1/3 części lokalu mieszkalnego o wartości 150.000 zł. Zamierzam przekazać odpłatnie swój dział w spadku na rzecz jednego ze spadkobierców. Czy taka umowa podlega opodatkowaniu? Jeżeli tak, to jaka będzie wysokość podatku oraz kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji i w jakim terminie?
Odpowiedź (13.10.2011):
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy na podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział spadku, jednakże tylko w części dotyczącej spłat i dopłat. Obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy o dział spadku lub z chwila uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli dział spadku dotyczy nabycia, np. udziału w nieruchomości i był dokonany przed sądem cywilnym. Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy powstaje jedynie w przypadku spłat i dopłat, podstawą opodatkowania przy dziale spadku będzie wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału nabywcy w spadku.
W przedmiotowej sprawie, jeżeli wartość całego lokalu określonego na 150.000 zł odpowiada cenom rynkowym, podstawą opodatkowania będzie kwota 50.000 zł tj. wartość rynkowa części udziału do lokalu mieszkalnego, określona wg stawki procentowej, która przy nabyciu nieruchomości wynosi 2%.
Obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe, bez wezwania organu podatkowego, w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli dział spadku był zawarty w formie aktu notarialnego, wtedy do pobrania i odprowadzenia podatku zobowiązany będzie notariusz.
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3, art. 3 ust 1 pkt 1 i 3, art. 4 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

Pytanie 23:
Jestem współwłaścicielem w udziale 1/2 części do nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny oraz działkę gruntu o pow. 500 m2, o wartości rynkowej udziału 200.000 zł. Zamierzam dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości w ten sposób, że zostanie nabyty przeze mnie udział współwłaściciela ze spłatą 200.000 zł. Czy taka czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu i w jakiej wysokości zapłacę podatek ?
Odpowiedź (03.08.2011):
Zniesienie współwłasności powoduje określone skutki podatkowe. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje ze spłatą lub dopłatami na rzecz współwłaścicieli, to będzie objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ale tylko w części związanej ze spłatami i dopłatami. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy umownym zniesieniu współwłasności zasady dokonywania spłat regulują sami współwłaściciele.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy o zniesienie współwłasności (w przypadku orzeczeniu sądu - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia) i ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności. Podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności.
Z podatku zwolnione jest przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, m. in. w drodze umowy o zniesienie współwłasności, w części dotyczącej spłat i dopłat, w przypadku gdy nabyta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne albo utworzy lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy.
W przedmiotowej sprawie podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnej wyniesie 200.000 zł Tyle wyniesie uzyskana w wyniku zniesienia współwłasności nadwyżka ponad wartość dotychczasowego udziału we współwłasności. A zatem podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 2% z 200.000 zł, czyli 4.000 zł.
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 3 ust 1 pkt 1 i 3, art. 4 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 9 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

Pytanie Nr 22
Zamierzam zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego. W celu zabezpieczenia wierzytelności zostanie ustanowiona hipoteka na rzecz banku, na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. W jakiej wysokości muszę zapłacić podatek od ustanowionej hipoteki i kiedy powstanie obowiązek podatkowy?
Odpowiedź (28.03.2011):
W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlega m. in. ustanowienie hipoteki. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie uzależniona o tego czy hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejącą, co do której kwota zabezpieczenia jest ściśle określona, czy też wierzytelność co do której na dzień ustanowienia hipoteki nie można dokładnie określić kwoty zabezpieczenia.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych różnicuje stawki podatku, ustalając stawkę procentową od zabezpieczenia hipoteki wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczenia wierzytelności 0,1% oraz stawkę kwotową 19 zł - od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenia wierzytelności nieustalonej.
Hipoteka w kwocie nieustalonej zabezpiecza najczęściej wierzytelności istniejące (kwota kredytu) oraz takie które mogą powstać w przyszłości (np. odsetki o zmiennej stopie procentowej, ewentualne koszty egzekucji należności) i jest oznaczona tylko do sumy najwyższej (nie można żądać więcej z tyt. przyszłych roszczeń ponad sumę najwyższą).
W przedmiotowej sprawie, jeżeli zatem hipoteka zastanie ustalona w kwocie 150.000 zł - stawka podatku wyniesie 0,1%, co określi kwotę podatku na 150 zł, natomiast w przypadku ustalenia zabezpieczenia do kwoty najwyższej (np. do kwoty 175.000 zł) wysokość podatku wyniesie 19 zł.
Obowiązek podatkowy, w podatku od czynności cywilnoprawnych, przy ustanowieniu hipoteki powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki.
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h, art. 3 ust 1 pkt 2a oraz art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

ARCHIWUM 2010


Pytanie 21:
W miesiącu listopadzie 2010 r. nabyłam w drodze spadku po zmarłym ojcu lokal mieszkalny oraz działkę gruntu zabudowaną garażem, w Bolesławcu. Mieszkam w Złotoryi i w związku z tym mam wątpliwości, w którym Urzędzie Skarbowym powinnam dokonać rozliczenia spadku: czy tam gdzie jest położony majątek – czyli w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, czy też tam gdzie mieszkam – czyli w Urzędzie Skarbowym w Złotoryi?
Odpowiedź (29.12.2010):
Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość (jak również, między innymi, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej) lub nieruchomości położone na terytorium zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego, to miejsce ich położenia wyznacza organ podatkowy właściwy do rozliczenia spadku. W Pani przypadku właściwym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu. Zauważyć przy tym należy, iż w sytuacji, gdy przedmiotem dziedziczenia są nieruchomości położone na terytorium działania dwóch (lub więcej) naczelników urzędów skarbowych, uprawnionym do rozliczenia spadku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu.
Podstawa prawna:
par. 7 ust.1 pkt 1 lit. „a” i „c” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).

Pytanie 20:
Jestem mieszkanką gminy Pielgrzymka. W tym roku, w miesiącu sierpniu zostałam poszkodowana w powodzi – woda zalała mi dom mieszkalny. W związku z tym kataklizmem, od Przedsiębiorcy działającego na naszym terenie, otrzymałam darowiznę w kwocie 10 000 zł na usunięcie skutków powodzi. Czy otrzymana darowizna podlega opodatkowaniu?
Odpowiedź (28.09.2010):
Nie.
Przekazane przez osoby trzecie (w tym przypadku Przedsiębiorcę) na rzecz osób fizycznych w formie darowizny środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do tego źródła przychodu nie ma zastosowania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz ustawa o podatku od spadków i darowizn. Jednakże, dla osób poszkodowanych w powodzi w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., ustawodawca wprowadził autonomiczne regulacje prawne tj. odrębne zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. „Powodzianie” nie zapłacą podatku od otrzymanych darowizn, jeżeli w terminie do końca 2012 r. przeznaczą je na usunięcie skutków powodzi. Zwolnienie to ma zastosowanie do kręgu poszkodowanych zamieszkujących w gminach lub w miejscowościach, które zostały zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Podstawa prawna:
- art. 1, art.2, art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.),
- art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
- art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.),
- § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 193, poz. 1492, z późn. zm.)

ARCHIWUM 2009


Pytanie Nr 19:
W miesiącu listopadzie 2006 r. zmarł mój ojciec. Zgodnie z testamentem sporządzonym przez ojca cały spadek przypadł mojemu bratu – postanowienie sądu w tej kwestii uprawomocniło się w miesiącu czerwcu 2009 r.. W dniu 20 października br., na podstawie ugody zawartej przed sądem, brat wypłacił mi tytułem zachowku kwotę 40.000 zł. Czy od otrzymanego zachowku mam obowiązek zapłacić podatek od spadków i darowizn, czy też nabycie to zwolnione jest z tego podatku?
Odpowiedź (30.10.2009 r.):
Prawo do zachowku jest ściśle powiązane z instytucją spadkobrania (jest to bowiem uprawnienie najbliższych członków rodziny spadkodawcy do uzyskania przysporzenia odpowiadającego określonej części spadku). Momentem nabycia prawa majątkowego z tytułu zachowku jest data śmierci spadkodawcy. To ona decyduje jakie przepisy należy stosować, biorąc pod uwagę fakt, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. w ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadzono liczne zmiany, w tym, między innymi, objęto zwolnieniem nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod warunkiem zgłoszenia nabycia majątku, w oznaczonym terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Wobec faktu, iż prawo do zachowku nabyła Pani w miesiącu listopadzie 2006 r. (w dacie zgonu ojca) nie znajdują tu zastosowania przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w wersji znowelizowanej i nabyty majątek należy rozliczyć wg norm prawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. Zauważyć przy tym należy, że odmiennym od momentu nabycia prawa do zachowku jest moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zachowku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części – co w opisanej przez Panią sytuacji miało miejsce w dniu 20 października br.. W związku z tym, że wartość nabytego majątku przewyższa tzw. kwotę wolną od podatku, przewidzianą dla I grupy podatkowej (9.637 zł), winna Pani, w terminie do dnia 20 listopada br., złożyć (celem opodatkowania otrzymanego zachowku) zeznanie podatkowe w sprawie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (formularz SD-3).
Podstawa prawna:
art. 1, art. 6, art. 9, art. 15, art.17a ustawy z dnia 26 lipca 1983 r. o podatku od spadów i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629), art. 991 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93).

Pytanie Nr 18
Zamierzam kupić działkę o pow. 0,90 ha, stanowiącą grunt rolny niezabudowany. Czy taka transakcja będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Nadmieniam, że nie prowadzę, ani też nie posiadam na własność, gospodarstwa rolnego.
Odpowiedź (29.10.2009)
Fundamentalne znaczenie przy ocenie, czy zakup gruntu o pow. 0,90 ha będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnych jest ustalenie, czy przedmiotowa działka stanowi gospodarstwo rolne. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji gospodarstwa rolnego, opierając się w tym zakresie na zamieszczonej w ustawie o podatku rolnym.
W myśl tej ostatniej, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza - o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.
Z zapisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zwalnia się z podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze m. in. sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
W omawianym przypadku zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie miało miejsce tylko wówczas, gdy działka o pow. 0,90 ha jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a jej powierzchnia przeliczeniowa przekracza 1 ha. W przypadku jednak, gdy powierzchnia przeliczeniowa nie przekroczy 1 ha, z uwagi na nieposiadanie przez nabywcę gospodarstwa rolnego, wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna:
art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), art.1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

Pytanie Nr 17
Będąc udziałowcem spółki kapitałowej (z ograniczona odpowiedzialnością), w styczniu 2009 r., udzieliłem tej spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 10.000 zł. Czy pożyczka udzielona spółce przez udziałowca podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?
Odpowiedź (25.03.2009)
Z dniem 1 stycznia 2009 r. w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zmiany polegającej na wyłączeniu pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika (akcjonariusza) ze zmiany umowy spółki. Skreślenie tego zapisu spowodowało, że pożyczka taka nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do zmiany umowy spółki. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zmianę w podatku od czynności cywilnoprawnych polegającą na zwolnieniu z tego podatku pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika (akcjonariusza). Oznacza to, że każda pożyczka, która została udzielona po 1 stycznia 2009 r. przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Należy podkreślić, że pożyczki udzielone spółce osobowej (np. cywilnej) przez wspólnika podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych i są kwalifikowane jako zmiana umowy spółki.
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 9 pkt 10 lit. i ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.).

Pytanie Nr 16
Zakupiłem psa rasy Husky za kwotę 2.000 zł. Czy umowa kupna - sprzedaży zwierząt podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Odpowiedź (20.03.2009)
Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają m. in. takie czynności jak umowy sprzedaży rzeczy, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Ustawa ta reguluje jedynie postępowanie ze zwierzętami z uwzględnieniem humanitaryzmu i poszanowaniu istot żywych. Jednocześnie z przepisów tej samej ustawy wynika, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące rzeczy.
Nie ulega wątpliwości fakt, że zwierzęta mogą być przedmiotem praw majątkowych takich jak własność, w związku z tym mogą być również przedmiotem umów cywilnoprawnych, takich jak umowy sprzedaży.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji umowy sprzedaży. Zatem ocena czy dana czynność stanowi taką umowę powinna być dokonywana przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zwierząt, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt, czynność będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży rzeczy wynosi 2%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabywanej rzeczy..
Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Pytanie Nr 15
W dniu 25 lutego 2009 r. otrzymałam od rodziców w drodze darowizny kwotę 50.000 zł. Pieniądze przekazane zostały na moje konto w banku. Wiem, iż aby od tej darowizny nie zapłacić podatku muszę powiadomić urząd skarbowy w określonym terminie. Czy prawdą jest, że termin ten został wydłużony z jednego do sześciu miesięcy?
Odpowiedź (5.03.2009) r.
Tak. Od 1 stycznia 2009 r. zmieniona została ustawa o podatku od spadków i darowizn, w zakresie terminu zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych, uprawniającego do zwolnienia od podatku. Zmiana polega na wydłużeniu tego terminu z jednego do sześciu miesięcy licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny pieniędzy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (wpływu pieniędzy na Pani konto). Wobec tego termin na powiadomienie organu podatkowego, uprawniający Panią do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, upłynie z dniem 25 sierpnia 2009 r.
Podstawa prawna:
art. 1, art. 4a, art. 6, art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1983 r. o podatku od spadów i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm. - ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 203, poz. 1267).

ARCHIWUM 2008


Pytanie 14:
Zamierzam dokonać zakupu nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu, w związku z czym wystąpi konieczność zawarcia najpierw warunkowej mowy sprzedaży, a następnie (po spełnieniu warunków) umowy przenoszącej własność nieruchomości. Czy w takim przypadku każda z tych umów będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Odpowiedź (15.12.2008):
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia umowy wymienionej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Umowa warunkowa nie przenosi własności nieruchomości, jest tylko umową, która daje określony czas do skorzystania z przysługujących praw podmiotowi nie będącemu stroną czynności cywilnoprawnej (np. prawo do pierwokupu), a w przypadku umowy przedwstępnej do spełnienia określonych warunków.
W przypadku gdy strony czynności zobowiązane są do zawarcia umowy warunkowej, a następnie umowy przenoszącej własność, obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie sporządzenia drugiej umowy. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy (np. umowa warunkowa lub przedwstępna) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.
Podsumowując, należy stwierdzić, że samo zawarcie umowy warunkowej lub przedwstępnej nie powoduje postania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstanie dopiero z chwilą zamknięcia transakcji, tj. przy zawieraniu umów przenoszących własność nieruchomości lub umów przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości i ciąży na stronie kupującej.
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości wynosi 2%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabywanej nieruchomości.
Podstawa prawna
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.).

Pytanie 13:
W miesiącu grudniu 2008 r. mam otrzymać od rodziców, w drodze darowizny, pieniądze w kwocie 40.000 zł. Pieniądze zostaną przelane na moje konto z rachunku bankowego ojca. Wiem, iż aby skorzystać ze zwolnienia od podatku muszę zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od daty nabycia. Czy w związku z tym powinienem zgłosić jedną darowiznę, wykazując całość tj. 40.000 zł od ojca, czy dwie darowizny po 20.000 zł od każdego z rodziców. Nadmieniam, iż rodzice nie posiadają rozdzielności majątkowej a pieniądze są ich wspólnym majątkiem.
Odpowiedź (26.11.2008):
Z przestawionej przez Pana sytuacji wynika, iż między osobami darującymi – Pana rodzicami - istnieje tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Cechą tego ustroju małżeńskiego jest, jak sama nazwa wskazuje, posiadanie przez małżonków wspólnego majątku. Wobec tego nie jest istotne, z konta którego z rodziców zostanie dokonany na Pana rzecz przelew pieniędzy, gdyż stanowią one majątek wspólny darujących. Zatem dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn winien Pan złożyć dwa zgłoszenia o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), wykazując w każdym 20.000 zł od każdego rodzica.
Podstawa prawna
art. 1, art. 4a, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1983 r. o podatku od spadów i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Pytanie 12:
W dniu 1 lutego 2008r. zmarł mój wujek (brat matki). Zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu (data uprawomocnienia – 30 sierpnia 2008 r.) spadek po wujku nabyłem ja oraz moja siostra, po ? części. Wujek pozostawił nam majątek o dużej wartości rynkowej (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w Złotoryi). Wiem, że musimy zgłosić nabycie spadku w urzędzie skarbowym, w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, i zapłacić należny podatek. W związku z tym chciałbym zapytać, czy rozliczenia mogę dokonać wspólnie z siostrą, czy też każde z nas musi to uczynić odrębnie?
Odpowiedź (24.09.2008):
W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub praw majątkowych przez kilku podatników, ustawodawca przewidział możliwość wspólnego rozliczenia poprzez złożenie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz SD-3) wraz z informacją o pozostałych podatnikach (formularz SD-3/A). Wobec tego nie ma przeszkód, aby rozliczył Pan spadek wspólnie z siostrą. W tym celu zeznanie podatkowe (SD-3) złoży wyłącznie jeden nabywca, dołączając do niego informację (SD-3/A) sporządzoną przez drugiego podatnika. Istnieje również możliwość odrębnego rozliczenia spadku, polegająca na złożeniu przez każdego spadkobiercę zeznania (SD-3). Wybór metody rozliczenia należy do podatnika.
Podstawa prawna
art. 17a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm.); par.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 988, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1800).

Pytanie 11:
Jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego na potrzeby własne związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, będzie ciążył na mnie obowiązek zapłacenia podatku od nabycia samochodu?
Odpowiedź (18.09.2008): Zakup samochodu osobowego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy kupującymi są osoby zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, w związku ze schorzeniami narządów ruchu. Oprócz samochodów osobowych zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych jest również zakup przez osoby niepełnosprawne na potrzeby własne sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, motorowerów oraz motocykli.
Dokonanie zakupu samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem ustawodawca nie określił rodzaju potrzeb własnych podatnika, dla których możliwe byłoby zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku, wobec czego bezpodstawne byłoby uznanie, że ww. czynność nie może korzystać ze zwolnienia.
Obowiązek podatkowy przy umowach sprzedaży ciąży tylko na nabywcy rzeczy i praw majątkowych, w związku z tym, w przypadku korzystania strony kupującej ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, nie wystąpi również obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
art. 4 pkt 1, art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.).

Pytanie 10:
W dniu 20 grudnia 2006 r. zmarł mój ojciec. Postanowienie sądu, stwierdzające, iż jestem jedynym spadkobiercą uprawomocniło się z dniem 25 maja 2008 r. W skład spadku wchodzi, między innymi, nieruchomość niezabudowana o dużej wartości rynkowej. Czy w związku z nabyciem spadku mogę skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Odpowiedź (19.06.2008):
W istocie, z dniem 1 stycznia 2007 r. w ustawie o podatku od spadków i darowizn, wprowadzono nowe zwolnienie od podatku, zawarte w art. 4a. Dotyczy ono nabycia (od tego dnia) majątku przez najbliższych członków rodziny, między innymi, tytułem spadku. W związku z faktem, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera własnej definicji nabycia spadku, w kwestii tej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W myśl uregulowań Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś chwilą otwarcia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Wobec tego, iż ojciec Pana zmarł w dniu 20 grudnia 2006 r., w tym też dniu nabył Pan prawo do spadku i tym samym przy opodatkowaniu mają zastosowanie normy prawne obowiązujące w roku 2006, co automatycznie wyklucza możliwość zastosowania zwolnień określonych w art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Podstawa prawna
art. 1 ust 1 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków u darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm); art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629); art. 924, art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Pytanie 9:
Zakupiłem samochód za granicą. Czy od tej transakcji będę musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Samochód nabyłem do użytku prywatnego.
Odpowiedź (19.06.2008):
Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi jeżeli ich przedmiotem są:
- rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej.
Powyższe uregulowania prawne jednoznaczne wskazują, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży samochodu poza granicami Polski, na terenie innego państwa, transakcja taka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nie wystąpi obowiązek składania deklaracji podatkowej (PCC)
Odmienna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez internet, na zagranicznej aukcji internatowej. Przepisy podatkowe nie definiują miejsca zawarcia umowy na odległość, co jest istotne przy umowach zawieranych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego umowę uważa się za zawartą w miejscu, w którym składający ofertę otrzymał oświadczenie o jej przyjęciu. Jeżeli natomiast postanowienia umowy nie wymagają aby składający ofertę otrzymał oświadczenie o jej przyjęciu, albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Tak więc jeżeli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, a sprzedaż rzeczy o wartości ponad 1.000 zł (w tym samochodów) następuje w wyniku wygrania zagranicznej aukcji, taka umowa będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to konieczność zapłat 2% podatku od wartości nabytej rzeczy oraz złożenia deklaracji PCC.
Podstawa prawna
art. 1 ust 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450), art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

Pytanie 8:
Wraz z bratem nabyłam w drodze spadku po ojcu nieruchomość (grunt położony w Złotoryi, zabudowany budynkiem mieszkalnym - wartość rynkowa ok 300.000 zł). Ojciec zmarł 1 czerwca 2007 r. natomiast postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia spadkobierców uprawomocni się dopiero 15 kwietnia br. (spadek nabyliśmy po ? części) Czy od nabytego majątku zapłacę podatek od spadków i darowizn?
Odpowiedź (27.03.2008):
Z dniem 1 stycznia 2007 r. w ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadzono nowe zwolnienie od podatku. Dotyczy ono, między innymi, spadków nabytych po tym dniu przez dzieci zmarłego (jak również innych zstępnych, małżonka, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę). Zwolnienie przysługuje jeżeli spadkobierca, zaliczony do kręgu ww. osób, zgłosi nabycie majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (w Pani przypadku, z uwagi na miejsce położenia nieruchomości właściwym będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi) w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych po upływie ww. terminu, zachowa również prawo do zwolnienia, jeżeli zawiadomi właściwy organ podatkowy w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu i uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu). Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, kiedy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w okresie ostatnich 5 lat (łącznie z majątkiem ostatnio nabytym) nie przekroczy kwoty wolnej przewidzianej dla I grupy podatkowej, tj. 9.637 zł. Wartość przypadającego na Panią majątku (ok. 150.000 zł) przekracza kwotę wolną wobec tego dla skorzystania z ww. zwolnienia od podatku niezbędnym będzie powiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi (zgłoszenie na druku SD-Z1) w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu, tj. do dnia 15 maja 2007. W razie niedopełnienia tego warunku zapłaci Pani podatek od spadków i darowizn na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna
art. 1 ust 1 pkt 1, art. 4a ust. 1, art.5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków u darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm); par. 7 ust.1 pkt 1 lit „a” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1860).

Pytanie 7:
Zamierzam dokonać zamiany samochodu osobowego na samochód innej marki o takiej samej wartości rynkowej jak mój pojazd. Czy wobec braku różnicy pomiędzy wartościami zamienianych samochodów wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to od jakiej wartości należy obliczyć podatek i na kim będzie ciążył obowiązek zapłaty tego podatku?
Odpowiedź (26.03.2008):
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy (w tym samochodów) i praw majątkowych. Podstawą opodatkowania przy umowie zamiany rzeczy lub praw majątkowych jest wartość rynkowa tych rzeczy lub praw majątkowych od którego przypada wyższy podatek. Jeżeli jednak wartość rzeczy jest taka sama to podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa jednej z rzeczy. Tak więc w przypadku gdy przedmiotem zamiany są samochody obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpi bez względu na to czy wystąpi różnica pomiędzy wartościami samochodów, a podstawą opodatkowania będzie wyższa wartość samochodu, bądź w przypadku takiej samej ceny wartość jednego z samochodów.
Obowiązek uiszczenia należnego podatku oraz złożenia, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wzór PCC-3) oraz informacji o pozostałych podatnikach (wzór PCC-3/A) ciąży, przy umowie zamiany, solidarnie na stronach zawartej transakcji. Złożenie deklaracji i zapłata podatku przez jedną ze stron wygasza obowiązek wobec drugiej strony czynności.
Podstawa prawna
art. 1 ust 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450).

Pytanie 6:
W miesiącu lutym 2008 r. mam otrzymać od ojca samochód osobowy o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 9.637 zł. Ojciec mieszka we Wrocławiu, natomiast ja w Złotoryi. Wiem, że aby nie zapłacić podatku muszę zgłosić ten fakt we właściwym Urzędzie Skarbowym w ciągu miesiąca od daty darowizny. Nie wiem jednak, który Urząd Skarbowy mam powiadomić (we Wrocławiu czy w Złotoryi), gdyż słyszałem, że zmieniły się przepisy dotyczące właściwości organów podatkowych.
Odpowiedź (25.01.2008):
W istocie, z dniem 1 stycznia 2008 r. zmianie uległy przepisy dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych. Obecnie w przypadku darowizny rzeczy ruchomych (np. samochodu) o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 9.637 zł (kwota wolna dla I grupy podatkowej) nabywca winien powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca swojego zamieszkania w dniu powstania obowiązku podatkowego, tj. w dniu spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli do dnia darowizny (spełnienia przyrzeczonego świadczenia) nie zmieni Pan miejsca zamieszkania właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

Podstawa prawna
art. 1 ust 1 pkt 2, art. 4a ust. 1, art.5, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków u darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm); par. 7 ust.1 pkt 2 lit „c” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1860).

Pytanie 5:
W 2007 r. otrzymałem od rodziców pożyczkę pieniężną w kwocie 50.000 zł. Czy w związku z tym ciąży na mnie obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
Odpowiedź (25.01.2008):
Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. zwalnia z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone w formie pieniężnej (bez względu na kwotę udzielonej pożyczki) na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami wymienionymi w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do grupy tych osób zalicza się członków najbliższej rodziny, tj.: małżonków, zstępnych (np.: dzieci, wnuki), wstępnych (np.: rodzice, dziadkowie), pasierba, ojczyma, macochę, przy czym za rodziców w rozumieniu ww. ustawy zalicza się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
W celu skorzystania ze zwolnienia trzeba spełnić następujące warunki:
- złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki,
- udokumentować otrzymanie przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
W przypadku niespełnienia łącznie ww. warunków pożyczka będzie zwolniona z opodatkowania tylko do wysokości 9.637 zł od jednego pożyczkodawcy. Obowiązek złożenia deklaracji warunkującej prawo do zwolnienia od najbliższej rodziny ciąży na pożyczkobiorcy. Deklarację składa się na formularzu podatkowym PCC-3, a adresatem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450), art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j. t. Dz. U z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.).

ARCHIWUM 2007


Pytanie 4:
Zamierzam przekazać bratu w drodze darowizny, w miesiącu grudniu 2007 samochód osobowy o wartości rynkowej 20.000 zł. Czy taką umowę należy zgłosić w urzędzie skarbowym ? Jeżeli tak – kto ma to uczynić darujący czy obdarowany?
Odpowiedź (21.12.2007):
Umowa darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy (obdarowanym) i powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. W przypadku darowizny rzeczy ruchomych (samochód) o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 9.637 zł (kwota wolna z tytułu zaliczenia nabywcy do I grupy podatkowej, z uwagi na stosunek osobisty do darującego) obdarowany winien zgłosić ten fakt Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu wg miejsca zamieszkania darującego, w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Powiadomienie organu podatkowego w ww. terminie spowoduje zwolnienie tej darowizny od podatku od spadków i darowizn.
Podstawa prawna
art. 1 ust 1 pkt 2, art. 4a ust. 1, art.5, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków u darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm); par.7 ust.1 pkt 3 lit „b” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Pytanie 3:
Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży będą rzeczy ruchome (w tym samochody) o wartości rynkowej przekraczającej 1.000 zł, a stronami transakcji będą dwie osoby kupujące i jedna sprzedająca, to która z tych osób jest zobowiązana złożyć deklarację i zapłacić podatek?
Odpowiedź (21.12.2007):
Od 1 stycznia 2007 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży, przy umowie sprzedaży, wyłącznie na kupującym. Jeżeli w umowie sprzedaży występuje dwóch lub więcej kupujących są oni zobowiązani solidarnie do zapłaty należnego podatku.
Podatnicy, a więc osoby na których ciąży zobowiązanie podatkowe, składają bez wezwania organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcia umowy), jedną deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wg ustalonego wzoru (w tym wypadku będzie to deklaracja PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz informacja PCC-3/A o pozostałych podatnikach) oraz w tym samym terminie dokonują wpłaty podatku. Zapłata podatku przez jedną ze stron zobowiązanych wygasza obowiązek podatkowy wobec drugiej strony.
Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje tylko w stosunku do strony kupującej, w deklaracji składanej w organie podatkowym nie podaje się danych identyfikujących sprzedającego.
Podstawa prawna
art. 4 pkt 1, art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450).

Pytanie 2:
W miesiącu grudniu 2007 r. otrzymam od rodziców w drodze darowizny nieruchomość (grunt wraz z budynkiem mieszkalnym). Czy od tej darowizny zapłacę podatek?
Odpowiedź (30.11.2007):
Nie Od dnia 1 stycznia 2007 r. przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz córki (jak również na rzecz innych zstępnych, małżonka, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy), zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn. Dla przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, wobec czego nie ma obowiązku powiadamiania o tym fakcie organu podatkowego. Za zstępnych uważa się dzieci, wnuki i prawnuki, natomiast wstępnymi są rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.
Podstawa prawna
art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm).

Pytanie 1:
W miesiącu grudniu 2007 r. zakupiłem od osoby fizycznej samochód używany za kwotę 900 zł. Czy od takiej umowy należy złożyć deklarację i uiścić podatek?
Odpowiedź (30.11.2007):
W przypadku nabycia rzeczy ruchomych (w tym samochodów) których wartość nie przekracza 1.000 zł, umowa taka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nabycie rzeczy o wartości nie przekraczającej 1.000 zł nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, nie należy więc składać deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwrócić uwagę należy jednak, że podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Reasumując więc, jeżeli przeciętna cena rynkowa samochodów tej samej marki, o takich samych parametrach technicznych oraz tego samego roku produkcji przekracza kwotę 1.000 zł, a stan i stopień zużycia samochodu będącego przedmiotem transakcji nie jest ponadnormatywny dla tego typu i rocznika, należy złożyć, w ciągu czternastu dni od daty zawarcia umowy, deklarację PCC-3, podając jako podstawę opodatkowania wartości rynkową samochodu . Od zadeklarowanej wartości należy obliczyć i uiścić, w tym samym terminie, podatek w wysokości 2% .
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7ust.1 pkt 1 lit. a, art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r o podatkukp od czynności cywilnoprawnych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450).

Licznik odwiedzin: 385695 Aktualizacja: 19/05/2015 r. ©26.03.2006 US Złotoryja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Admin:Admin